До уваги конкурсантів на посади директорів закладів загальної середньої освіти Вижницької міської ради!

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ
для керівників закладів загальної середньої освіти
ВИЖНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
1. Якою є територія України в межах існуючого кордону?
А) унітарною;
Б) суверенною;
В) цілісною і недоторканою;
Г) суверенною та невідчужуваною.
2. Чи мають зворотну дію у часі закони та інші нормативно-правові акти?
А) не мають зворотної дії;
Б) мають зворотну дію;
В) не мають зворотної дії, окрім випадків, коли вони пом’якшують чи скасовують відповідальність особи;
Г) мають зворотну дію в умовах надзвичайного та воєнного стану.
3. Чи може громадянин України за дії, що дискредитують державу, бути позбавлений громадянства?
А) може бути позбавлений державою громадянства і висланий за межі України;
Б) може бути позбавлений громадянства;
В) не може бути позбавлений громадянства;
Г) може бути позбавлений лише політичних прав і свобод.
4. З якого дня набула чинності Конституція України?
А) з дня, визначеного у Законі України «Про порядок набрання чинності Конституцією України»;
Б) з дня її прийняття;
В) з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення у справі про набрання чинності Конституцією України;
Г) з дня її офіційного оприлюднення.
5. У чому полягає обмеження щодо суміщення та сумісництва основної роботи осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з іншими видами діяльності?
А) у забороні займатися оплачуваною викладацькою діяльністю;
Б) у забороні здійснювати благодійну діяльність;
В) у забороні займатися іншою оплачуваною діяльністю, підприємницькою діяльністю та входити до складу виконавчих, контрольних чи наглядових органів юридичних осіб, що мають на меті одержання прибутку;
Г) у забороні займатися оплачуваною науковою діяльністю.
6. За якої обов’язкової умови анонімне повідомлення працівника органу про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншим працівником цього ж органу підлягає розгляду?
А) наведена у повідомленні інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені;
Б) анонімні повідомлення не підлягають розгляду;
В) повідомлення складене за формою, визначеною Національним агентством з питань запобігання корупції;
Г) анонімне повідомлення стосується лише кримінального корупційного правопорушення.
7. Що таке подарунок відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?
А) грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;
Б) грошові кошти або інше майно, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;
В) нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;
Г) грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно.
8. Хто є близькими особами згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
А) особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у ч. 1 ст. 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у т.ч. особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також – незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;
Б) подружжя, діти, батьки, рідні та двоюрідні брати і сестри, усиновлювачі, усиновлені;
В) подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у ч. 1 ст. 3 цього Закону, крім осіб, що пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки;
Г) батьки, дружина (чоловік), діти, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки та інші особи, які спільно проживають із суб’єктом, зазначеним у ч. 1 ст. 3 цього Закону, пов’язані з ним спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки.
9. Що таке корупція у розумінні Закону України «Про запобігання корупції»?
А) протиправна діяльність, яка полягає у використанні службовими особами їхніх прав і посадових можливостей для особистого збагачення;
Б) використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей;
 В) діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг;
Г) використання особою наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди.
10. Які види відповідальності передбачені за вчинення корупційнихабо пов’язаних з корупцією правопорушень?
А) кримінальна, адміністративна та цивільно-правова;
Б) виключно кримінальна;
В) кримінальна, адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна;
Г) кримінальна та адміністративна.
11. Хто має право подавати скаргу в інтересах неповнолітніх і недієздатнихосіб?
А) батьки;
Б) близькі особи;
В) законні представники;
Г) адвокат.
12. Які звернення громадян розглядаються у першочерговому порядку?
А) які мають встановлені законодавством пільги;
Б) неповнолітніх;
В) недієздатних;
Г) інвалідів Великої Вітчизняної війни.
13. У який термін розглядаються звернення, які не потребують додаткового вивчення?
А) у місячний строк від дня їх отримання;
Б) у тижневий строк від дня їх отримання;
В) не пізніше 15 днів від дня їх отримання;
Г) невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання.
14. Що розуміється під «зверненнями громадян»?
А) викладені в письмовій або усній формі заяви і скарги;
Б) викладені в письмовій формі заяви;
В) викладені в письмовій формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги;
Г) викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.
15. Що таке конфіденційна інформація відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»?
А) інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;
Б) інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою та суб'єктами владних повноважень та яка може поширюватися у визначеному ними порядку;
В) інформація, доступ до якої обмежено суб'єктами владних повноважень та яка може поширюватися у визначеному ними порядку;
Г) інформація, доступ до якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі.
16. Який контроль здійснюється за забезпеченням доступу до публічної інформації?
А) парламентський, громадський, державний;
Б) адміністративний, громадський, парламентський;
В) стратегічний, поточний, оперативний;
Г) соціальний, цивільний, державний.
17. Коли запитувач має право звернутися до розпорядника публічної інформації із запитом на інформацію?
А) якщо ця інформація стосується його особисто, обґрунтувавши причини подання запиту;
Б) незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, обґрунтувавши причини подання запиту;
В) якщо ця інформація становить суспільний інтерес, без пояснення причини подання запиту;
Г) незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
18. Протягом якого періоду розпорядник публічної інформації має надати відповідь на запит на інформацію, яка стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи?
А) не пізніше двох робочих днів з дня отримання запиту;
Б) не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту;
В) не пізніше 24 годин з дня отримання запиту;
Г) не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
19. Що належить до повноважень керівника закладу освіти?
А) вирішення питань фінансово-господарської діяльності закладу освіти;
Б) призначення на посаду та звільнення з посади працівників, визначення їх функціональних обов’язків;
В) забезпечення організації освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
Г) усе вищезазначене
20. Що таке інформальна освіта?
А) освіта, яка здобувається за освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти. Передбачає визнаних державою кваліфікацій;
Б) освіта, яка здобувається за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій;
В) це синонім до самоосвіти;
Г) освіта, яка здобується у ліцензованих закладах освіти.
21. До якої інформації та документів повинен бути відкритий доступ на веб-сайтах закладів освіти (у разі їх відсутності – на веб-сайтах засновників)?
А) статут закладу освіти;
Б) списки вчителів із зазначенням прізвища та імені, освіти, результатів проходження атестації та курсів підвищення кваліфікації, домашньої адреси;
В) списки учнів із зазначенням прізвища та імені, які проживають на території обслуговування;
Г) перелік політичних партій та об’єднань, які розміщені на території мікрорайону.
22. Порушенням академічної доброчесності вважається:
А) вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі;
Б) свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання; Оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових;
В) свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
Г) усе вищезазначене.
23. Чия присутність не є обов'язковою для проведення конкурсу на посаду директора закладу освіти?
А) представники засновника школи;
Б) представники вчительства цього навчального закладу;
В) представників батьківського самоврядування школи;
Г) експерти у сфері освіти.
24.На яких принципах здійснюється зовнішнє незалежне оцінювання?
А) валідності;
Б) демократичності;
В) свободи;
Г) братерства.
25. Хто контролює якість освіти за новим законом?
А) ніхто, якщо вчителі будуть добре підвищувати свою кваліфікацію, то й контролювати нічого не треба;
Б) Державна служба якості освіти;
В) управління освіти;
Г) Міністерство освіти і науки.
26. Закон України «Про освіту» передбачає автономію закладів освіти. Керівник закладу середньої освіти НЕ уповноважений:
А) самостійно набирати на роботу вчителів і звільняти їх;
Б) розпоряджатися фінансами, у тому числі – коштами міжнародних грантів задля покращення якості освітнього процесу;
В) вирішувати (разом з педрадою), де вчителі будуть проходити підвищення своєї кваліфікації – у громадських організаціях чи інститутах підвищення кваліфікації;
Г) розформовувати заклад освіти і закривати його.
27. Яка форма освіти НЕ належить до індивідуальної форми здобуття освіти?
А) екстернатна;
Б) сімейна;
В) педагогічний патронаж;
Г) дистанційна.
28. Скільки дітей може бути в одному класі закладу загальної середньої освіти?
А) на розсуд директора;
Б) скільки вмістить клас;
В) не більше 30 учнів;
Г) за кількістю поданих заяв.
29. На яких засадах педагогіки працюватиме Нова українська школа?
А) квазіадміністративного управління;
Б) партнерства;
В) схоластичної дидактики;
Г) триєдиності мети.
30. На скільки циклів поділятиметься Початкова освіта?
А) 4
Б) 3
В) 2
Г) не поділятиметься.
31. Перший цикл початкової освіти називається:
А) адаптаційно-ігровий;
Б) дошкільно-пропедевтичний;
В) базове предметне навчання;
Г) початковий.
32. Сутність компетентнісного навчання викладено в:
А) учитель пояснив дітям, як розв'язувати задачу. Потім вони розв'язали аналогічну задачу і перейшли до завдань іншого виду. Вдома діти мали зробити завдання з теми, яку вчили минулого тижня.
Б) учитель запропонував дітям в групах розв'язати задачу різними способами. Потім усім класом обговорили кожний спосіб. Учитель пояснив, як ще можна було розв'язати цю задачу. Усі разом обрали найзручніший спосіб. Далі діти практикувались розв'язувати задачі цього виду на прикладах з реального життя;
В) учитель виклав теоретичний матеріал, поставив кілька запитань дітям, аби перевірити рівень запам'ятовування нового матеріалу, і пішов на наступний урок;
Г) учитель пояснив дітям, як розв'язувати просту задачу. Потім поставив кілька запитань. Потім надав іншу задачу і запропонував її розв'язати вдома з батьками.
33. Нові освітні стандарти сфокусовані на:
А) здобутті знань;
Б) виробленні умінь і навичок;
В) формуванні компетентностей;
Г) формуванні цілісної особистості.
34. Що не передбачено при реалізації Концепції  на другому етапі ((2019—2022 роки):
А) провести інвентаризацію шкіл та закладів професійної освіти для створення мережі профільних шкіл;
Б) сформувати мережу опорних шкіл базового рівня;
В) підвищити заробітну плату вчителів шляхом збільшення ставок (окладів) у Єдиній тарифній сітці на два розряди;
Г) створити систему внутрішнього забезпечення якості освіти у школах
35. Досвід яких країн свідчить про суттєвий вплив освітніх реформ:
А)Польща, Румунія
Б) Чехія, Польща
В) Венгрія, Чехія
Г) Англія, Італія
36. На яких засадах ґрунтується суспільне життя в Україні?
А) політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності;
Б) соціального плюралізму та багатоукладності економіки;
В) відсутності цензури і поваги до приватної власності;
Г) поваги до культури Українського народу та культури національних меншин.
37. На кого покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості?
А) військові формування, організація і порядок діяльності яких визначаються законом;
Б) Збройні Сили України;
В) Збройні Сили України і інші військові формування
Г) Службу безпеки України і правоохоронні органи держави.
38. Чи може громадянин України за дії, що дискредитують державу бути позбавлений громадянства?
А) може бути позбавлений державою громадянства і висланий за межі України;
Б) може бути позбавлений громадянства;
В) не може бути позбавлений громадянства;
 Г) може бути позбавлений лише політичних прав і свобод.
39. Чи обмежуються конституційні права і свободи людини та громадянина в умовах надзвичайного стану?
А) не обмежуються;
Б) обмежуються у частині, визначеній Конституцією України;
В) обмежуються без жодних застережень;
Г) обмежуються в частині, визначеній окремими законами
40. Яким актом встановлюється порядок проведення виборів народних депутатів України?
А) законом України;
Б) Конституцією України і Регламентом Верховної Ради України;
В) актами Верховної Ради України та актами Центральної виборчої комісії;
Г) виключно Конституцією України.
41. Нагляд за додержанням законів у сфері запобігання і протидії корупції здійснюється:
а) Конституційним судом України;
б) Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорам;
в) Міністерством юстиції України.
42. Яка роль учителя в Новій українській школі?
А) єдиного наставника та джерела знань ментора;
Б) беззаперечного авторитета, абсолютної істини для дитини;
В) коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини;
Г) старшого досвідченого наставника, взірця.
43. Який повний перелік спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції?
А) органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції
Б) Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції;
В) органи прокуратури, Національне антикорупційне бюро України;
Г)  Національна поліція, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції.
44. Які особи не відносяться до виборних осіб у розумінні Закону України "Про запобігання корупції"?
А)народні депутати України;
Б) Президент України;
В)  сільські, селищні, міські голови.
Г) члени Кабінету Міністрів України
45. Який алгоритм дій керівника органу, який отримав повідомлення від підлеглої особи, щодо якої у нього наявні повноваження з її призначення/звільнення, про наявність у неї реального конфлікту інтересів?
А) протягом 5 робочих днів після отримання повідомлення виносить підлеглій особі попередження про неприпустимість зловживань при прийнятті рішень в умовах конфлікту інтересів;
Б) протягом 30 календарних днів надсилає повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції, після роз'яснення від якого вирішує питання про врегулювання конфлікту інтересів;
В) протягом 3 робочих днів приймає рішення про відсторонення підлеглої особи від виконання службових повноважень до самостійного врегулювання нею конфлікту інтересів.
Г) протягом 2 робочих днів після отримання повідомлення приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу
46. Кому гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань?
А)  кожному
Б) громадянам України та особам без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України;
В) громадянам України;
Г) громадянам України та іноземцям.
47. Хто має право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування?
А) громадяни України;
Б) громадяни України та іноземці за виключенням тих, хто перебуває на території України незаконно;
В) громадяни України і закордонні українці.
Г) усі
48. Як Конституція України врегульовує використання в Україні примусової праці?
А) дозволяє;
Б) не містить норм щодо використання примусової праці;
В) відносить питання до сфери компетенції Кабінету Міністрів України.
Г) забороняє
49.  Які акти мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом?
А) розпорядчі акти органів державного управління, що визначають права і обов'язки громадян;
Б) закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян
В) всі правові акти органів влади;
Г) всі підзаконні нормативно-правові акти.
50. За сукупності яких умов застосовується звільнення особи як захід врегулювання конфлікту інтересів?
А) конфлікт інтересів у діяльності особи має тимчасовий характер і може бути врегульований шляхом обмеження її доступу до інформації;
Б) конфлікт інтересів у діяльності особи має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, особа не згодна позбавлятися приватного інтересу з метою врегулювання конфлікту інтересів
В) конфлікт інтересів у діяльності особи має постійний характер і може бути врегульований шляхом перегляду обсягу службових повноважень;
Г) конфлікт інтересів у діяльності особи має тимчасовий характер і може бути врегульований шляхом усунення від виконання завдання.
51. Які основні засади судочинства?
А) усі відповіді правильні
Б) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;
В) забезпечення доведеності вини;
Г) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
52. До компетенції якого органу належить підтримання публічного обвинувачення в суді?
А) прокуратури
Б) адвокатури;
В) Національної поліції України;
Г) органів досудового розслідування.
53. Яка форма захисту прав місцевого самоврядування?
А) здійснення місцевими державними адміністраціями заходів реагування за дорученням районних та обласних рад;
Б) об'єднання в асоціації органів місцевого самоврядування з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальних громад;
В) захист в судовому порядку
Г) один із напрямків діяльності органів прокуратури.
54. З яких підстав рішення органів місцевого самоврядування зупиняються у встановленому законом порядку?
А) на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України
Б) на підставі заяви територіальної громади села, селища, міста, про незаконність прийнятого рішення
В)  з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України з одночасним зверненням до суду
Г)  відсутня правильна відповідь.
55. До повноважень якого судового органу віднесено вирішення питання про відповідність Конституції України законів України, здійснювати офіційне тлумачення Конституції України?
А) Верховного Суду
Б)  Вищої ради правосуддя
В) Вищого спеціалізованого суду України
Г)  Конституційного Суду України
56. Якій посадовій особі Президент України може передати свої повноваження?
А) Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам
Б) Прем'єр-міністру України у визначеному законом порядку
В) Голові Верховної Ради України у визначеному законом порядку
Г) Главі Адміністрації Президента України у визначеному законом порядку.
57. Яка з перелічених умов не дозволяє застосувати переведення на іншу посаду особи з метою врегулювання конфлікту інтересів в її службовій діяльності?
А) конфлікт інтересів у діяльності особи має постійний характер
Б) відсутні вакантні посади, які за своїми характеристиками відповідають особистим та професійним якостям особи, в якої виник конфлікт інтересів
В) конфлікт інтересів неможливо врегулювати шляхом усунення такої особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті, обмеження її доступу до інформації, перегляду її повноважень та функцій
Г) особа згодна на її переведення на нижчу посаду у зв'язку з наявним у неї конфліктом інтересів
58. Упродовж скількох днів після подання декларації суб'єкт декларування (особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) має право подати виправлену декларацію?
А) 3 днів
Б) 10 днів
В) одного місяця
Г) 7 днів
59. Які види відповідальності передбачені за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень?
А) кримінальна, адміністративна та цивільно-правова;
Б) виключно кримінальна;
В) кримінальна, адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна
Г) кримінальна та адміністративна.
60. Яка з зазначених нижче ситуацій не охоплюється поняттям "корупція"?
А) порушення службовою особою обов'язку повідомити про наявність реального чи потенційного "конфлікту інтересів"
Б) використання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, службових повноважень з метою одержання неправомірної вигоди;
В) обіцянка неправомірної вигоди службовій особі з метою схилити її до неправомірного використання наданих їй службових повноважень;
Г)  надання неправомірної вигоди третій особі на її вимогу з метою схилити цю особу до використання нею службових повноважень на користь замовника адміністративних послуг.
61. Який вид відповідальності передбачений за подання у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо недостовірних відомостей?
А) адміністративна або кримінальна
Б) кримінальна
В) адміністративна
Г) цивільно-правова
62. Яким наказом МОН затверджено Інструкцію про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти:
А) №557 від 26.09.2005 року
Б) №102  від  15.04.1993 року
В) №105 від 27.05.1193
63. Якою постановою КМУ затверджено порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам:
А) №1298 від 30.08.2002 року
Б) №898 від 05.06.2006 року
В) №790 від 22.08.2005 року
64. На підставі якого  наказу виплачується премія заступнику директора закладу загальної середньої освіти:
А) директора
Б) Власника (Засновника)
В) відділу освіти (органу управління)
65. На підставі якого документа виплачується винагорода директорів закладів загальної середньої освіти:
А) наказу  директора
Б) наказу начальника відділу освіти
В) розпорядження Власника  (Засновника)
66. У якому рядку в обох словах іншомовного походження відбувається подвоєння приголосних?
А) грип.., кас..а
Б) ім..іграція, брут..о
В) ем..грація, тон..а
67.  Граматично правильною формою звертання є:
А) Шановна Марія Яківна!
Б) Дорогий друже Степан Ілліч!
В) Шановний Петре Петровичу
68. Основними жанрами усної ділової комунікації є:
А) диспут, лекція
Б) колоквіум, бесіда
В) доповідь, нарада
69.  У якому рядку офіційну назву органу написано правильно?
А) Рада Національної безпеки і оборони України
Б) Рада національної безпеки і оборони України
В) Рада Національної Безпеки і Оборони України
70. Оберіть граматично правильну форму наказового способу:
А) співаймо
Б) співаємо
В) давайте співати
71. Статус української мови як державної визначено в:
А) статті 5 Конституції України
Б) статті 10 Конституції України
В) статті 12 Конституції України
72.  Українська мова належить до такої групи слов’янських мов:
А) східнослов’янської
Б) західнослов’янської
В) південнослов’янської
73. Документи з кадрових питань – це:
А) документи, що закріплюють функції, обов’язки та права органів упродовж тривалого терміну
Б) документи, за допомогою яких здійснюється розпорядча діяльність, оперативне керівництво
В) документи, що містять інформацію про особовий склад організації
74. Граматично правильною формою звертання є:
А) високоповажний колега Грищенко
Б) дорогий друже Петро
В) шановний пане професоре
75. Успіх ділової телефонної розмови ґрунтується на:
А) комунікабельності, тактовності, доброзичливості відповідача
Б) зрозумілості реплік, повторах ключової інформації й контролі зворотного зв’язку
В) диктуванні інформаційного повідомлення під запис
76.  З-поміж функціональних стилів української мови актуальним для професійної діяльності державного службовця є:
А) офіційно-діловий стиль
Б) науковий стиль
В) публіцистичний стиль
77. Хто є роботодавцем для педагогічних працівників?
А) начальник відділу освіти (органу управління майном)
Б) директор закладу
В) міський голова (Засновник)
78. Хто має право застосувати дисциплінарне стягнення до педагогічного працівника:
А) начальник відділу освіти
Б) заступник директора закладу
В) директор закладу
79. На підставі якого наказу надається матеріальна допомога на оздоровлення технічного персоналу:
А) розпорядження міського голови
Б) наказу начальника відділу освіти
В) наказу директора
80. Умови оплати праці працівників навчальних закладів, установ освіти регулюються наказом МОН  України:
А) від 27.05.2005 №557
Б) 26.09.2005  № 557
В) 15.04.1993 №102
81. За години педагогічної  роботи,  виконаної понад  встановлену норму,  додаткова оплата  відповідно  до   отримуваної ставки заробітної плати
А) провадиться в одинарному розмірі
Б) провадиться в подвійному розмірі
В) не проводиться
82. З урахуванням яких вимог визначаються  ставки  (оклади)  працівників  за  розрядами тарифної сітки:
А) кваліфікаційних
Б) професійних
В) додаткових здібностей

ПЕРЕЛІК ПИСЬМОВИХ СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ:

Чи обмежується граничними розмірами обсяг навчальної  та  іншої  педагогічної  роботи,  яку  може виконувати  педагогічний  працівник  за  основним  місцем  роботи? Надайте обґрунтовану відповідь.

У педагогічного працівника Вашого закладу підвищилась ставка заробітної плати за  звання,  присвоєного  за  наслідками  атестації.
Надайте обґрунтовані відповіді щодо періоду виплати підвищненої заробітної плати за рахунок присвоєння звання, зазначте нормативний акт, що регулює порядок присвоєння звання.   У яких  випадках переходу працівника з одного закладу до іншого закладу доплата  за  звання  зберігається    до    чергової атестації?

В другій половині травня було прийнято педагогічного працівника на роботу. Надайте обґрунтовану відповідь чи має право директор закладу освіти надати такому працівнику щорічну відпустку повної тривалості?

В першому класі Вашого закладу освіти 29 учнів. Батьки 19 учнів даного класу не взахваті від першого вчителя (не подобається методика викладання та підхід до дітей)  та бажають його заміни. Які Ваші дії як директора школи. Зазначте алгоритм дій директора  для врегулювання даної ситуації?

Заступник директора закладу освіти відмовляється виконувати накази та доручення директора закладу освіти з мотивів їх недоцільності. Ваші дії як керівника закладу? Обґрунтуйте відповідь.

Директор закладу загальної середньої освіти видав наказ про преміювання без погодження профспілкового комітету. До профспілкового комітету надійшли звернення щодо необ’єктивності в визначенні розміру премії та її розподілу. Чи правомірні дії директора? Обґрунтуйте подальші дії директора в даній ситуації.

До Вас як до директора закладу загальної середньої  освіти звернувся вчитель, якому стало відомо про те, що учні збиралися втекти з додаткового уроку. Причому вчителеві потрапила до рук записка, у якій вони домовляються піти з уроку й не дуже добре відгукуються про нього. Які Ваші дії як керівника закладу?

Вам стало відомо про те, що один з старшокласників Вашого навчального закладу створив сторінку та виклав в своєму блозі компрометуючу інформацію стосовно одного з Ваших педагогічних працівників. Які Ваші дії як директора? Обґрунтуйте відповідь.

Вам як директору закладу стало відомо про те, що один з класних керівників навчального закладу  проводить збір коштів на закупівлю персонального комп’ютера в клас. Надайте обґрунтовану відповідь які Ваші дії як директора.

У Вашій  школі у педколективі є вчителі, які є членами профспілки, а є такі, які не є членами профспілки. Чи впливає належність чи неналежність до цієї організації на розподіл навантаження? Чи можна зменшити навантаження вчителю, який до профспілки не належить? Як і де може захистити себе така людина?

Чи має право вчитель вимагати ставку більше ніж 18 годин, якщо в школі є спеціаліст з неповним тижневим навантаженням, і кількість його годин становить тільки 6?  Обґрунтуйте ваші дії як директора даного закладу.